Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Użytkowników za pośrednictwem strony internetowej działającej pod adresem: https://geobike.eu/pl/ oraz zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji żądanych przez Użytkownika usług świadczonych drogą elektroniczną, przez GEOBIKE MFC Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

I. DEFINICJE

 1. Administrator – będący Administratorem Danych Osobowych oznacza GEOBIKE MFC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie (70-028), ul. Z. Chmielewskiego 22A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000408402, NIP: 8522596562, REGON: 321179714
 2. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
 4. Podmiot przetwarzający – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora.
 5. Cookies – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 6. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 7. Serwis – oznacza stronę internetową prowadzoną przez Administratora;
 8. Urządzenie końcowe – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 9. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. W celu spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z RODO (art. 13 ust. 1 i ust. 2) w poniższym tekście Polityki Prywatności znajdują się niezbędne informacje związane z danymi Użytkowników, które są wykorzystywane przez Administratora.
 2. Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe zgodnie z RODO oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 3. Administrator ma prawo udostępnić dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, np. organom ścigania.
 4. Administrator stosuje odpowiednie środku techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia Danych osobowych Użytkownika, w tym poprzez szyfrowanie połączeń certyfikatem SSL na wszystkich stronach Serwisu.
 5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Administratora jest możliwy drogą elektroniczną na adres e-mail: info@geobike.com.pl

III. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator zapewnia, że Dane osobowe Użytkownika są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Użytkownika, którego dane dotyczą;
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi przepisami;
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację Użytkownika, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  6. w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych;

IV. ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika, takie jak:
  1. imię, nazwisko, 
  2. adres poczty elektronicznej, 
  3. numer telefonu, 
  4. treść zapytania,
  5. adres IP,
  6. nazwa przeglądarki internetowej.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, takich jak:
  1. odpowiedzi na przesłane zapytanie Użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego w Serwisie;
  2. dalszego prowadzenia korespondencji z danym Użytkownikiem. 
 3. Podanie Danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
 4. Podanie Danych osobowych przez Użytkownika jest konieczne w celu skorzystania z możliwości skontaktowania się z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego. Nie podanie Danych osobowych może skutkować brakiem możliwości dokonania powyższej czynności.
 5. Dane osobowe Użytkownika przetwarzają wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora, albo podmioty przetwarzające, z którymi współpracuje Administrator, takie jak:
  1. podmioty dostarczające usługi hostingowe;
  2. podmioty dostarczające usługi teleinformatyczne;
  3. partnerzy handlowi, których oferta uzupełnia ofertę Administratora.

V. PRAWA UŻYTKOWNIKA

 1. Każdemu Użytkownikowi Serwisu, którego dane osobowe dotyczą przysługuje prawo do:
  1. dostępu do danych osobowych;
  2. sprostowania danych osobowych;
  3. usunięcia danych osobowych;
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  6. przenoszenia danych osobowych;
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO), jeżeli Użytkownik uzna, że przetwarzanie narusza przepisy RODO;
  8. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Usunięcie Danych osobowych Użytkownika może nastąpić w wyniku cofnięcia zgody lub wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny lub adres mailowy Administratora.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika po cofnięciu zgody przez Użytkownika tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli aktualnie obowiązujące przepisy prawa, na przykład podatkowe lub księgowe obligują Administratora do przetwarzania danych.

VI. PLIKI COOKIES

 1. Stosowanie przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia końcowego Użytkownika. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. 
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
  1. Cookies sesyjne (session cookies): są plikami tymczasowymi i przechowywane na Urządzeniu końcowym Użytkownika pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia końcowego. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia końcowego Użytkownika.
  2. Cookies trwałe (persistent cookies): są przechowywane na Urządzeniu końcowym Użytkownika i pozostają tam do momentu ich usunięcia przez Użytkownika. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia końcowego. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają używania plików Cookies.

VII. ZAKRES I CELE W JAKICH SĄ WYKORZYSTYWANE COOKIES

 1. Administrator wykorzystuje Cookies w następujących celach:
  1. informacje techniczne, w tym:
   1. adres protokołu internetowego IP, z którego Użytkownik łączy się z Internetem,
   2. ii.informacje dotyczące logowania, 
   3. iii.rodzaju i wersji przeglądarki, 
   4. iv.ustawienia strefy czasowej, 
   5. rodzaje i wersje pluginów (wtyczek) przeglądarki, 
   6. vi.systemu operacyjnego 
   7. vii.platformy, z której Użytkownik  korzysta;
  2. informacje na temat wizyty Użytkownika, w tym:
   1. Ujednolicony Identyfikator Zasobów (URL), 
   2. ii.sekwencję odwiedzanych stron i klikniętych linków wraz z datą i godziną, 
   3. iii.przeglądane lub wyszukiwane przez Użytkownika produkty, 
   4. iv.czasy reakcji stron, 
   5. błędy pobierania, 
   6. vi.czas trwania wizyty na określonych stronach, 
   7. vii.informacje dotyczące interakcji ze stroną (takie jak przewijanie paska, klikanie i poruszanie kursorem myszy) oraz metody przechodzenia na inne strony poprzez odnośniki;

VIII. Usługi i narzędzia dostawców zewnętrznych

 1. Administrator w ramach Serwisu korzysta z usług i narzędzi dostawców zewnętrznych w szczególności w zakresie:
  1. dostarczenia usług dostępnych za pośrednictwem strony np. formularz kontaktowy;
  2. analityki.
 2. Dostawcy zewnętrznych usług i narzędzi wykorzystują Cookies zewnętrzne do zbierania i przetwarzania danych dotyczących korzystania z Serwisu.
 3. Administrator korzysta z następujących usług i narzędzi dostawców zewnętrznych:
  1. Google Analytics – celach statystycznych;
  2. linki do mediów społecznościowych: Facebook i YouTube.
 4. Użytkownik Urządzenia końcowego posiada prawo do sprzeciwu oraz cofnięcia  zgody na instalację Cookies i Cookies zewnętrznych. Procedura opisana jest w rozdziale IX pkt. 5 Ustawienia Cookies.

IX. USTAWIENIA COOKIES

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia końcowego Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu końcowym Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Użytkownik może także zmienić ustawienia dot. poszczególnych Cookies stosowanych przez Dostawców zewnętrznych usług i narzędzi z których korzysta Administrator Serwisu. 
 4. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
 5. Dodatkowe informacje na temat Cookies, w tym jak je wyłączyć,  Użytkownik może uzyskać ze strony http://wszystkoociasteczkach.pl/